प्रभु यीशु छौग रिङज्या तोह

Family

But in the beginning, at the time of creation, ‘God made them male and female,’ as the scripture says. ‘And for this reason a man will leave his father and mother and unite with his wife, and the two will become one.’ So they are no longer two, but one. No human being must separate, then, what God has joined together.” (Mark 10:6-9)

छाङहा

दोनिम मिहस छाङहातु यीशु दवा करोह तेक्याश, खौरेता दोहस दोगो देन गोद ताजगया, पर चेलगास दोगोतु डाँटया गयाश। यीशुस होज्जय ताङमो निम रोषङ ताङताङ दोगोतु लोइक्यो, “छाङहातु आङ दवा बनमो शेइ आए दोगोतु मना थाह लानी, छुलोनमा परमेश्वरु राज होज्जेस्केतुइ मिहतु तोह। गह किनजु सोच रिङहो रूग, हाइसी परमेश्वरु राज पङ छाङ गान मा मोनयो, दोह परमेश्वरु राज कुमो चोंगे मा ब्योह।” आए दोहस छाङहातु थोम्मपो स्तोशतोह दोगो देन गोद ताहताह आशीष रानगयो।

चेलगा

यीशुस लोइक्यो, “गह किनजु सोच रिङहो रूग, हाति होजेस्क माय, हाइसी आङ ताइएस रङ सुसमाचारू ताइएस किम-रिम अम्मा रङ बाबा, बाजा-रिङजा रङ छाङहातु शोट्टयाया रूह, आए हुन्ना होज्जु वक्तो युङजा-रिङजा छाङहा रङ आमगातु किमा-रिमातु जङ राह गुणा बोदी, मिहु विरोध रङ बच्या दुनियो सौदाचू जिन्दगी। आए मुलूक मिह हातेइ हुना जुह दुनिया तेगे तिश, दोगो गाट्टो हाचिस; आए हातेइ हुना गाट्टो तिश, दोगो बच्या दुनियो तेगे हाचिस।”

 

चइकेपोज तेग आज्ञा

किशो प्रभु परमेश्वर सिर्फ इदही प्रभु तोह। आए काह प्रभु कान परमेश्वर रङ कान चइ मोनङस, आए कान चइ प्राण, रङ कान चइ समझ रङ आए कान चइ ताकत रङ बेन्नङ ताहराह।’ आए हाइद होज्जय तोह, ‘काह कान पडोसी रङ आनु गान बेन्नङ ताहराह, जुगोज तेग आए छच़ी आज्ञा माय।

मुखिया

पर किन माजो होज्जय माय किन माजो हाति महान बन्नेनमो गयातो, दोह पङ चइकेतु सेवा लानमो खाबतो। आए हाति किन माजो मुखिया बन्नेनमो गयातो, दोह पङ चइकेतु दास बन्नेनमो खाबतो।

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.