भजन

  • हाल्लेलूयाह हाल्लेलूयाह लानते

  • यीशु महिमा लानते नान स्टाप - 2

  • ताङमिग हालेस शालीरो

  • यीशु ज़िन्दगीऊ छायाङ दू

  • चि देस दू किशो ज़िन्दगी

  • मुक्ति मुक्ति किनु पोरयातो

  • यहोवा केनो कुमार

  • यीशु महिमा लानते नान स्टाप - 1

  • आङ बुबा आङ बुबा

  • बेन्‍नङ लानच्‍़या प्रभु

  • धन्‍य धन्‍य यीशु

  • हाल्‍लेलूया हो होसन्‍ना

  • हम्‍द ओ सन्‍ना लानते

  • की मानीमा

  • नू सोरगाङो नोसको

  • सुखाङ आङु मा पोरया

  • यीशु आङ पालस

  • आने दुनिया बोस्याच़्या